ΝΟΥΝΟΥ IDEA CHALLENGE SUSTAINABILITY - ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

2ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΝΟΥΝΟΥ IDEA CHALLENGE SUSTAINABILITY - ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

 • Ο 2ος Διαγωνισμός Καινοτομίας της FrieslandCampina Hellas «NOYNOY Idea Challenge Sustainability-Βιωσιμότητα» επιχειρεί να αποτυπώσει την καινοτομική δυναμική ερευνητικών ομάδων, που ασχολούνται με την ενίσχυση της βιωσιμότητας, έχοντας ως επίκεντρο τον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας στην Ελλάδα, με κύρια ακαδημαϊκή αφετηρία – αλλά όχι αποκλειστικά - το ΕΜΠ. Οι δράσεις του έργου θα διερευνήσουν τη διαδικασία μεταφοράς δυνάμει εμπορικά αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά, με τελικό στόχο την ανάδειξη επιτυχημένων περιπτώσεων (case studies) εφαρμογής στη βιομηχανία τροφίμων, με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, τόσο στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος και τη συνολικά αποδοτικότερη διαχείριση του φυσικού πλούτου με βιώσιμο τρόπο.
Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στόχος του διαγωνισμού «NOYNOY Idea Challenge Sustainability - Βιωσιμότητα» είναι η ανάδειξη καινοτόμων ιδεών, νέων υπηρεσιών και προϊόντων με γνώμονα τη βιωσιμότητα, καθώς και η ενίσχυση της σύνδεσης της εγχώριας βιομηχανίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα, που ξεκίνησε με τον 1ο Διαγωνισμό Καινοτομίας ΝΟΥΝΟΥ Idea Challenge, προκειμένου ο διαγωνισμός να καταστεί ένας θεσμός - σταθμός στο εγχείρημα αυτό.


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Κλιματική αλλαγή & Ενέργεια

  • Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Μείωση εκπομπών CO2
  • Μείωση περιβαλλοντικών και ηχητικών οχλήσεων
  • Μείωση κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας
  • Ενεργειακή ανάκτηση

 • Προστασία του περιβάλλοντος & Κυκλική οικονομία

  • Ανακύκλωση
  • Λύσεις για το νερό, μηδενική ρύπανση και επαναχρησιμοποίηση
  • Τεχνολογίες στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
  • Βιολογική ενίσχυση εδάφους, διατήρηση βιοποικιλότητας

 • Βιώσιμη συσκευασία γαλακτοκομικών προϊόντων

  • Σχεδιασμός με γνώμονα την κυκλικότητα
  • Χαμηλό αποτύπωμα CO2
  • Προώθηση ανακύκλωσης

 • Πράσινη αλυσίδα αξίας

  • Βελτιστοποίηση διεργασιών/ Καινοτόμες διεργασίες
  • Τεχνολογίες διαχείρισης υγρών & στερεών αποβλήτων
  • Λύσεις τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
  • Διασφάλιση ποιότητας & ασφάλειας
  • Βιώσιμη και έξυπνη μεταφορά
  • Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος περιβαλλοντικής διαδικασίας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 • Οι ωφελούμενοι του Διαγωνισμού καινοτομίας
  «NOYNOY Idea Challenge» είναι οι εξής:
  • Φοιτητές και νέοι απόφοιτοι της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης
  • Νέοι ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες που έχουν καταλήξει σε δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα
  • Ομάδες ερευνητών που έχουν δημιουργικές ιδέες και επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής ή προϊόντα
  • Μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Χρήση των εγκαταστάσεων της εταιρείας FrieslandCampina Hellas.
 • Χορήγηση χρηματικού επάθλου αξίας €2000 για την επιχειρηματική ωρίμανση.
 • Εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση (Business Coaching) από τη θερμοκοιτίδα ΕΠΙ.νοώ ΕΜΠ.