ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ι. ΓΕΝΙΚA

1. Η ιστοσελίδα https://noynoyideachallenge.gr έχει δημιουργηθεί από τη Συμπραξη της ανώνυμης εταιρείας «FRIESLANDCAMPINA HELLAS SA», το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την εταιρεία Break-Even Consulting (εφεξής η «ΣΥΜΠΡΑΞΗ». Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ, είτε η ίδια, είτε μέσω τρίτων συνεργατών της, διαχειρίζεται την παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό την παροχή πληροφοριών, συμβουλών στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας (εφεξής ο «Χρήστης») σχετικά με την ΣΥΜΠΡΑΞΗ και τα προϊόντα της.

2. H χρήση της ιστοσελίδας της ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ και τα σχετικά με αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους ιστοσελίδων του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

3. Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχόμενων της καθώς και των τυχόν εφαρμογών της από φυσικά πρόσωπα κάτω των 18 ετών ή πρόσωπα με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η χρήση της ιστοσελίδας καθώς και των επιμέρους ιστοσελίδων του παρόντος διαδικτυακού τόπου από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συναίνεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Η συναίνεση των ανωτέρω ενηλίκων τεκμαίρεται ότι έχει δοθεί στην περίπτωση που οι ανήλικοι κάνουν χρήση της ιστοσελίδας της ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ.

4. Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει και να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας ή θεωρεί το περιεχόμενό της προσβλητικό οφείλει να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχόμενου της.

5. Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ δύναται οποτεδήποτε να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας. Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ θα αναρτά στην ιστοσελίδα τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις όπως θα ισχύουν την εκάστοτε χρονική στιγμή και η χρήση της ιστοσελίδας από τον Χρήστη θα συνεπάγεται πλήρη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων που θα βρίσκονται σε ισχύ την εκάστοτε χρονική στιγμή.

6. Για οποιαδήποτε θέματα σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή τυχόν παράπονα του Χρήστη σχετικά με την παραβίαση τυχόν δικαιωμάτων του (π.χ. δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) ο Χρήστης δύναται να απευθύνεται στην ΣΥΜΠΡΑΞΗ στην ανωτέρω διεύθυνση και στο τηλ. 210 8646845.

II. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

1. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, δεδομένα, εμπορικά σήματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, επωνυμίες, λογότυπα, άρθρα, δημοσιεύσεις κλπ.) συνιστά πνευματική ιδιοκτησία της ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/τρίτων συνεργατών της και προστατεύεται σύμφωνα με το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.

2. Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιοδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, συνολικά, τμηματικά ή περιληπτικά απαγορεύεται χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ.

3. Είναι δυνατή η προβολή,  η ηλεκτρονική αντιγραφή, η λήψη και η εκτύπωση του υλικού που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα για προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση να μην τροποποιηθεί ή διαγραφεί οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα ή άλλα στοιχεία της ιδιοκτησίας της ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/ τρίτων συνεργατών.

4. Τυχόν εμπορικά σήματα, ονομασίες προϊόντων, διακριτικά, ονόματα εταιριών, φωτογραφίες, άρθρα, δημοσιεύσεις επιστημονικού και μη περιεχομένου κλπ. που συνιστούν προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους και τυχόν αναφορά στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας ή του δικαιώματος χρήσης τους.

IΙΙ. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (HYPERLINKS)

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων, των οποίων οι σύνδεσμοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα είτε από την ΣΥΜΠΡΑΞΗ για τη διευκόλυνση του Χρήστη είτε από τρίτους και δεν εγγυάται την ορθότητα/ακρίβεια/επικαιροποίηση του περιεχόμενου τους. Οι εν λόγω ιστοσελίδες διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις. H ΣΥΜΠΡΑΞΗ δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

ΙV. EΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

1. Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα διέπεται από σαφήνεια, ακρίβεια και θα είναι επαρκώς επικαιροποιημένο. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας όπως λ.χ. τα κείμενα, άρθρα, γραφικά, εικόνες και πληροφορίες που παρουσιάζεται από τους συντάκτες του αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση. Μολονότι η ΣΥΜΠΡΑΞΗ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να διέπεται από σαφήνεια και ακρίβεια, η ΣΥΜΠΡΑΞΗ δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται στην περίπτωση που το υλικό δεν είναι επικαιροποιημένο και δεν έχει σαφήνεια και ακρίβεια.

2. Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να αποκλείει την εμφάνιση ιών στην ιστοσελίδα και εφαρμόζει όλα εκείνα τα τεχνικά μέσα που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα. Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του Χρήστη η οποία απορρέει από αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς.

3. Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αδιάλειπτη λειτουργία της ιστοσελίδας αλλά δεν εγγυάται και δε φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που η λειτουργία της ιστοσελίδας διακοπεί ή καταστεί προσωρινά μη διαθέσιμη ή παρουσιάσει οποιαδήποτε άλλη τυχόν δυσλειτουργία.

4. Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση να τροποποιεί/αναστέλλει/διακόπτει συνολικά ή μερικώς την ιστοσελίδα, να αναβαθμίζει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα ή να προβαίνει σε βελτίωσή της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της ιστοσελίδας ή της πρόσβασης σε αυτή.

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

1. Ο Χρήστης της ιστοσελίδας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους εκάστοτε κανόνες του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και θα απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας (ενδεικτικά δεν θα μεταδίδει περιεχόμενο που μπορεί να προσβάλλει τα δικαιώματα τρίτου, δεν θα προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν σε τρίτους, δεν θα μεταδίδει προς ή μέσω της ιστοσελίδας οποιοδήποτε άσεμνο, εξυβριστικό, απειλητικό, παράνομο ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να αποτελεί ή να προτρέπει σε συμπεριφορά που θα μπορούσε να αποτελεί ποινικό αδίκημα, δεν θα μεταδίδει οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχει κακόβουλο λογισμικό (ιούς, worms, Trojan Horse) ή άλλο επιβλαβές και ασύμβατο υλικό, κλπ.) και δε θα προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτήν ή σε τρίτους ή δύναται να επηρεάσει ή να θέσει σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών/πληροφοριών της ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ.

2. Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τα τεχνολογικά μέσα και τον προσωπικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί έτσι ώστε να αποκτά την πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Ο Χρήστης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (π.χ. προστασία από ιούς) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από αυτήν την ιστοσελίδα.

VI. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και κάθε τροποποίηση τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

2. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την ΣΥΜΠΡΑΞΗ που απορρέει από το παρόν δε συνιστά παραίτηση από αυτό.