Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ Ανώνυμη Εμπορική & Βιομη­χανική Εταιρεία Γάλακτος Γαλακτοκομικών Προϊόντων και Παιδικών Τροφών», με έδρα το Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Νικ. Ζεκάκου 18 και Κ. Καραμανλή (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «Διοργανωτής» ή «Διοργανώτρια») διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο «NOYNOY IDEA CHALLENGE 2» (εφεξής «Διαγωνισμός») σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «BREAK-EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ» , που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 137 (εφεξής καλούμενη ως «Συνδιοργανωτής» ή «Συνδιοργανώτρια») καθώς και σε συνεργασία με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΜΠ.

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η δέσμη δράσεων NOYNOY Idea Challenge 2 επιχειρεί να αποτυπώσει την καινοτομική δυναμική ερευνητικών ομάδων, που ασχολούνται με την ενίσχυση της αειφορίας, έχοντας ως επίκεντρο τον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας στην Ελλάδα, με κύρια ακαδημαϊκή αφετηρία – αλλά όχι αποκλειστικά – το ΕΜΠ. Οι δράσεις του έργου θα διερευνήσουν τη διαδικασία μεταφοράς δυνάμει εμπορικά αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά, με τελικό στόχο την ανάδειξη επιτυχημένων περιπτώσεων (case studies) εφαρμογής στη βιομηχανία τροφίμων, με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, τόσο στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος και τη συνολικά αποδοτικότερη διαχείριση του φυσικού πλούτου.

Στόχος του «NOYNOY Idea Challenge 2» είναι η ανάδειξη καινοτόμων ιδεών, νέων υπηρεσιών και προϊόντων με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και η συνέχιση των επιτυχημένων δράσεων της προηγούμενης εμπειρίας, προκειμένου η τελευταία -ενισχυμένη- να λάβει τα χαρακτηριστικά ενός θεσμού «σταθμού» στο εγχείρημα σύνδεσης της εγχώριας βιομηχανίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 20/06/2020 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και την 11/11/2020 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

Η διάρκεια που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο παρατίθενται με την επι­φύλαξη των παρακάτω οριζόμενων σχετικά με τη δυνατότητα ανάκλησης, παράτασης ή μείωσης της διάρκειας του Διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν οι συμμετέχοντες ηλικίας από 18 ετών και άνω που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και του Συνδιοργανωτή και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών, καθώς και των προσώπων που εμπλέκονται άμεσα στη διαχείριση του Διαγωνισμού, όπως των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές και αποφοίτους του ΕΜΠ, καθώς και σε αντίστοιχα μέλη του Πανεπιστημιακού συνόλου της χώρας, για την υποβολή επιχειρηματικών ιδεών/προτάσεων στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και συγκεκριμένα της γαλακτοβιομηχανίας. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων. Για τα φυσικά πρόσωπα ή τις ομάδες που θα υποβάλλουν πρόταση στον διαγωνισμό, αποτελεί προαπαιτούμενο η συμμετοχή ενός τουλάχιστον ενεργού μέλους της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας (φοιτητής, ή απόφοιτος που να απασχολείται ερευνητικά σε κάποιο από τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα). Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής ως επικεφαλής σε ένα μόνο έργο. Ωστόσο, δύναται να αποτελεί μέλος μιας ή περισσοτέρων ερευνητικών ομάδων άλλων υποβληθεισών προτάσεων, εφόσον η ομάδα αυτή εκπροσωπείται από άλλο φυσικό πρόσωπο.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει, κατά δήλωσή τους, να έχουν τα νόμιμα δικαιώματα βιομηχανικής ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας επί της υποβαλλόμενης υποψηφιότητας, ήτοι επί του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Ρητώς διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής, προβολής και βράβευσης στον διαγωνισμό, σε σχέση με το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

ΑΡΘΡΟ 4: ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το έργο θα έχει διάρκεια έως 10 μήνες. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα περιλαμβάνει την περίοδο προπαρασκευαστικών ενεργειών, τη συγκέντρωση και αξιολόγηση προτάσεων, τη διενέργεια workshops και business game, τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών, τη διάχυση των αποτελεσμάτων και την τελετή βράβευσης.

Φάση 1η: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή προτάσεων

Κατά την πρώτη φάση, θα συγκεντρωθούν προτάσεις από τα ενδιαφερόμενα σχήματα που επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Αξιολογητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΜΠ και τον Διοργανωτή και Συνδιοργανωτή θα εξετάσουν τις προτάσεις που υποβλήθηκαν, με σκοπό την  προεπιλογή των ομάδων  που θα προκριθούν στη δεύτερη φάση.

Φάση 2η: Συμβουλευτικές υπηρεσίες και διοργάνωση εκπαιδευτικού workshop σε Αθήνα και Πάτρα

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής οι ομάδες που θα προκριθούν, λαμβάνοντας συμβουλευτική υποστήριξη από το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, θα παρουσιάσουν σε εξατομικευμένες συναντήσεις, μια συγκροτημένη πρόταση, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να καταλήξει στον τελικό κατάλογο ανά θεματική περιοχή.

Παράλληλα, θα διεξαχθούν σε Αθήνα και Πάτρα δύο (2) ολοήμερα θεματικά workshops επιχειρηματικής ενίσχυσης των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Κατά τη διάρκεια του workshop στην Αθήνα θα διεξαχθεί επιχειρηματικό παίγνιο (business game), όπου οι συμμετέχοντες διοικούν εικονικές επιχειρήσεις (προτεινόμενα εγχειρήματα), καλούμενοι να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις σε δεδομένα “πραγματικών” αγορών. Σε περίπτωση που η διεξαγωγή των ανωτέρω περιγραφόμενων δράσεων δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στους αντίστοιχους φυσικούς χώρους διεξαγωγής για απρόβλεπτους λόγους πέραν του ελέγχου του Διοργανωτή και Συνδιοργανωτή (π.χ. όπως ενδεικτικά περιορισμοί συγκέντρωσης κοινού λόγω της επιδημίας COVID19), προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα παρέχονται οι υπηρεσίες επιχειρηματικής ενίσχυσης και το business game.

Φάση 3η: Παρουσίαση αποτελεσμάτων και τελετή βράβευσης

Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, θα δρομολογηθούν μια σειρά από δράσεις διάδοσης και δημοσιότητας με στόχο την ανάδειξη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, αλλά και την επικοινωνιακή υποστήριξη των νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων. Ακόμα, θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση, κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι διακριθείσες ιδέες και θα γίνει η τελετή βράβευσης, με προσκεκλημένους όλους τους συμμετέχοντες και συντελεστές του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ο Διοργανωτής, εστιάζοντας στις ανάγκες των Ανθρώπων και της Κοινωνίας, καθώς και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε τομείς σχετικούς με την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ενσωματώνει και συμβάλλει σε 11 από τους 17 SDG στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, έχοντας μεγαλύτερη επίδραση στους εξής πέντε:

 1. Μηδενική πείνα
 2. Δράση για το κλίμα
 3. Ζωή στη στεριά
 4. Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη
 5. Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Στο φόντο αυτής της πραγματικότητας, οι προτάσεις των υποψηφίων θα πρέπει να εντάσσονται σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές, οι οποίες εναρμονίζονται με τους πέντε ανωτέρω στόχους βιωσιμότητας της γαλακτοβιομηχανίας:

Κλιματική αλλαγή & Ενέργεια

 • Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Μείωση εκπομπών CO2
 • Μείωση περιβαλλοντικών και ηχητικών οχλήσεων
 • Μείωση κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας
 • Ενεργειακή ανάκτηση 

Προστασία του περιβάλλοντος & Κυκλική οικονομία

 • Ανακύκλωση 
 • Λύσεις για το νερό, μηδενική ρύπανση και επαναχρησιμοποίηση
 • Τεχνολογίες στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
 • Βιολογική ενίσχυση εδάφους, διατήρηση βιοποικιλότητας

Βιώσιμη συσκευασία γαλακτοκομικών προϊόντων (πρωτογενής και δευτερογενής)

 • Design for circularity
 • Lowest carbon Footprint
 • Drive recycling

Πράσινη αλυσίδα αξίας

 • Βελτιστοποίηση διεργασιών/ Καινοτόμες διεργασίες
 • Τεχνολογίες διαχείρισης υγρών & στερεών αποβλήτων
 • Λύσεις τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
 • Διασφάλιση ποιότητας & ασφάλειας
 • Βιώσιμη και έξυπνη μεταφορά 
 • Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος περιβαλλοντικής διαδικασίας

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://www.noynoyideachallenge.gr και συμπληρώνουν όλα τα ειδικά πεδία:

 1. παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους κάνοντας κλικ στην επιλογή «Αποδοχή και συνέχεια»
 2. αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού, εφόσον πρώτα έχει αναγνωσθεί το αντίστοιχο αρχείο και ο συμμετέχων έχει αποδεχθεί τη διατήρηση των προσωπικών στοιχείων του.
 3. τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο & ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail),
 4. περιγραφή της ιδέας

Πιο συγκεκριμένα, στην περιγραφή της ιδέας θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

 • Τίτλος πρότασης
 • Συνοπτική περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου στα ελληνικά (έως 400 λέξεις)
 • Συνοπτική περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου στα αγγλικά (έως 400 λέξεις)
 • Στόχος της ιδέας
 • Σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών – Τεχνικά στοιχεία πρότασης -Συνοπτική παρουσίαση λειτουργίας και χαρακτηριστικών.
 • Βασικά στοιχεία καινοτομίας
 • Αν υπάρχουν ήδη στην αγορά παρόμοιες ιδέες και σε τι διαφέρουν από την προτεινόμενη – Πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό
 • Αγορά και πιθανοί πελάτες
 • Τρόποι παραγωγής και τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της πρότασης

Αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο & ηλεκ­τρο­νική διεύθυνση (e-mail), οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν upload την πρότασή τους, πατώντας στην επιλογή «Υποβολή».

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται η συμμετοχή που είναι πλήρης ως προς τα υποχρεωτικά στοιχεία συμμετοχής, καθώς και την αποδοχή των όρων και την παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΜΠ και είναι επιφορτισμένη με την επίβλεψη και υποστήριξη του διαγωνισμού, σε θέματα που αφορούν στην επιστημονική του αρτιότητα. Για την εκτέλεση του έργου αυτού ορίζεται ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ο κος Άγγελος Τσακανίκας, Αναπλ. καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, ο οποίος θα ορίσει ειδικότερα τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, θα συντονίσει και θα διεκπεραιώσει τις εργασίες της και εν γένει θα επιμεληθεί την εκτέλεση του έργου, ως προς την επιστημονική του επάρκεια.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων αποτελείται από 5 μέλη εγνωσμένου κύρους, προερχόμενα από τον Διοργανωτή και την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΜΠ. Στις αρμοδιότητές της εντάσσεται η διενέργεια ελέγχου των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων από τυπικής απόψεως, καθώς και η έγκριση ή απόρριψη αυτών, με σύνταξη σχετικού πρακτικού. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα εξετάσει εάν οι υποβληθείσες υποψηφιότητες πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους παρόντες όρους και με απόφασή της αποκλείει από τη διαδικασία αξιολόγησης τις υποψηφιότητες εκείνες που δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Με επιμέλεια της Επιτροπής Αξιολόγησης θα αποσταλούν σχετικές εμπιστευτικές, ηλεκτρονικές, ενημερωτικές επιστολές προς όλους τους υποψηφίους, είτε προκρίνονται στην επόμενη φάση είτε όχι.

1η Φάση Αξιολόγησης

Έχει συσταθεί μητρώο αξιολογητών του διαγωνισμού, το οποίο περιλαμβάνει υψηλόβαθμα στελέχη του Διοργανωτή, καθώς και αναγνωρισμένες προσωπικότητες από την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΜΠ.

2η Φάση Αξιολόγησης

Οι ομάδες που προκρίθηκαν, αφού ολοκληρώσουν την πρώτη φάση του προγράμματος, που περιλαμβάνει εξατομικευμένη υποστήριξη από coaches και μέντορες του προγράμματος, θα κληθούν να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό και καινοτόμο τους σχέδιο προφορικά στην ελληνική γλώσσα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 10: ΒΡΑΒΕΙΑ

Τα έπαθλα σε περίπτωση διάκρισης στον διαγωνισμό είναι:

 • Χορήγηση χρηματικού επάθλου ύψους €2000 για την ωρίμανση της επιχειρηματικής ιδέας
 • Παροχή χώρου εργασίας εξάμηνης διάρκειας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας FrieslandCampina Hellas
 • In house consultancy από την FrieslandCampina Hellas
 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση από τη θερμοκοιτίδα ΕΠΙ.νοώ –ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Συνδιοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των βραβείων. Η Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια δεν θα φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική, συμβατική ή αδικοπρακτική, προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, βραβευθέντα, συνοδό του βραβευθέντος ή τρίτο, για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική και/ή για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζό­μενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, το βραβείο, την χρήση του βραβείου ή για οποιαδή­ποτε άλλη αιτία.

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέ­χο­νται ότι η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικώς με δική τους ευθύνη.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν καμία υπο­χρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδι­κτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαι­τέρω, η Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβά­ρυνση των συμμετεχόντων χρηστών εκ των άνω αιτιών.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγω­νι­σμός είναι δυνατόν να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδι­κτύ­ου ή λόγω άλλων απρόβλεπτων γεγονότων ευρισκόμενων εκτός του ελέγχου του Διοργανωτή και Συνδιοργανωτή. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, ως και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας και της Συνδιοργανώτριας.

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται και συναινούν να ασκεί η Διοργανώτρια την εξουσία πρώτης αναπαραγωγής της ιδέας, δηλαδή να αποφαίνεται για τον χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο, κατά τους οποίους θα μετατραπεί αφενός η ιδέα σε προϊόν και αφετέρου το τελευταίο να γίνει προσιτό στο κοινό. Επιπλέον, οι διαγωνιζόμενοι συναινούν πως η Διοργανώτρια δύναται να προβαίνει σε ενέργειες, όπως:

 • να προσθέτει τα λογότυπα της Διοργανώτριας επί των επιλεχθέντων ιδεών/προϊόντων,
 • να προσθέτει στις επιλεχθείσες(-χθέντα) ιδέες/προϊόντα μεταδεδομένα (meta-data) με αναφορά του ονόματός της,
 • να αφαιρεί και προβάλλει τμήμα των επιλεχθέντων ιδεών/προϊόντων, που είναι χαρακτηριστικό του περιεχομένου του, για την αξιοποίησή του σε άλλους σκοπούς συναφείς με την επιχειρηματική της δραστηριότητα,
 • να αξιοποιεί, βάσει του στρατηγικού της σχεδιασμού, τις δράσεις διάχυσης-δημοσιότητας, τόσο της διαδικασίας, όσο και του περιεχομένου (ιδέες, events, συμμετέχοντες) του διαγωνισμού.

Ακόμα, οι διαγωνιζόμενοι συναινούν σε κάθε πιθανή τροποποίηση, μετατροπή, προσαρμογή ή άλλη επέμβαση (editing) επί των ιδεών/προϊόντων, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων, όπως αυτό περιγράφεται στους όρους του Διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν, επιπλέον, τη συγκατάθεση και εξουσιοδό­τηση προς την Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτε­λε­σμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοι­νω­νικής δικτύωσης/ social media. Η Διοργα­νώτρια θα έχει το δικαίωμα να χρησι­μο­ποι­ή­σει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς το όνο­μα και την εικόνα των Βραβευθέντων, φω­το­γραφίες και βίντεο από την παράδοση των βραβείων, καθώς και να χρησιμοποιήσει οποιο­δήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων δικαιω­μάτων, όπως το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας του προσώπου, χωρίς καμία απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Συνδιοργανώτρια.

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.noynoyideachallenge.gr

ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Η Διοργανώτρια δικαιούται να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/και να επαναλάβει οποτεδήποτε το Διαγωνισμό, καθώς και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από της παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης της Διάρκειας του Διαγωνισμού), για οποιονδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας σχετικά με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.noynoyideachallenge.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.

ΑΡΘΡΟ 16: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται στην τήρηση και επεξεργασία (με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων) των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτούς τους ίδιους, από τη Διοργανώτρια, τη Συνδιοργανώτρια ή/και από άλλα τρίτα πρόσωπα, όπως ιδίως τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αξιολόγησης, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, την Ομάδα Συντονισμού και τους μέντορες του Διαγωνισμού, εφόσον και στο μέτρο που η εμπλοκή τους είναι απολύτως απαραίτητη για τη διενέργεια της αξιολόγησης των συμμετεχόντων και εν γένει για την υποστήριξη, διενέργεια και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

Η «ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ» ζητά και επεξεργάζεται τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα που χρειάζονται για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την απόδοση των βραβείων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας: είναι η Διοργανώτρια (ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ) σε συνεργασία με Συνδιοργανώτρια (BREAK – EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ) ως εκτελούσα την επεξεργασία.

Δεδομένα: Ειδικότερα συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο συμμετέχοντα καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας συμμετέχοντα (τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail). Επιπροσθέτως, κατά τη διεξαγωγή των workshops, καθώς και κατά τη συμμετοχή των βραβευθέντων στην τελετή βράβευσης, δεδομένου ότι θα πραγματοποιηθεί φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση των εν λόγω εκδηλώσεων, θα λάβει χώρα αποτύπωση της εικόνας των συμμετεχόντων/βραβευθέντων.

Υποκείμενα των Δεδομένων: Οι συμμετέχοντες στo Διαγωνισμό, οι οποίοι θα συμπληρώσουν τα Δεδομένα τους στην ειδική εφαρμογή και θα παράσχουν ρητά τη συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού.

Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι η διεξαγωγή του Διαγωνισμού και η συμμετοχή των συμμετεχόντων σε αυτόν, η αξιολόγηση των υποβληθησόμενων ιδεών και η ανάδειξη των νικητών, η ταυτοποίηση των νικητών, η απόδοση των βραβείων, η βιντεοσκόπηση ή/και φωτογράφηση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια των workshops, η βιντεοσκόπηση ή/και φωτογράφηση των νικητών κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης, και η προβολή και χρήση των διακριθέντων ιδεών στο πλαίσιο των δράσεων διάδοσης και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, και ειδικότερα μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοι­νω­νικής δικτύωσης/ social media.

Η Νομική βάση της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι η συγκατάθεσή των Υποκειμένων των Δεδομένων.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι η Διοργανώτρια και Συνδιοργανώτρια, καθώς και υπαλληλικό προσωπικό τους και στελέχη τους, εφόσον η διαβίβαση σε αυτούς των προσωπικών δεδομένων είναι απολύτως απαραίτητη για τη διενέργεια της αξιολόγησης των συμμετεχόντων και εν γένει για την υποστήριξη, διενέργεια και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Αναμένεται επίσης η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζομένων σε τρίτους αποδέκτες, όπως ιδίως στα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αξιολόγησης, στον Επιστημονικό Υπεύθυνο, στην Ομάδα Συντονισμού και στους μέντορες του Διαγωνισμού, εφόσον και στο μέτρο που η εν λόγω διαβίβαση γίνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα των οποίων η εμπλοκή είναι απολύτως απαραίτητη για τη διενέργεια της αξιολόγησης των συμμετεχόντων και εν γένει για την υποστήριξη, διενέργεια και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

Η Συνδιοργανώτρια ως εκτελούσα την επεξεργασία έχει συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως έναντι της Διοργανώτριας ενδεικτικά για τα ακόλουθα: να τηρεί εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί της, για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται, να μη διαβιβάζει σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας, να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους, όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία, να σχεδιάζει τα συστήματα της, ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνει αυτές τις υποχρεώσεις της, να ενημερώνει άμεσα τη Διοργανώτρια για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του Υποκειμένου των Δεδομένων, να συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως εκτελούσα την επεξεργασία.

Χρονικό Διάστημα Τήρησης των Δεδομένων: Η Διοργανώτρια διατηρεί τα δεδομένα, σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο, για το σύνολο της διάρκειας του Διαγωνισμού και μέχρι την απόδοση των βραβείων. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού και την απόδοση των βραβείων τα δεδομένα θα διατηρούνται για ένα (1) έτος. Έπειτα διαγράφονται ολοσχερώς χωρίς δυνατότητα ανάκλησης.

Οργανωτικά και Τεχνικά Μέτρα: Η Διοργανώτρια έχει λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ηλεκτρονικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης, προστασία υπολογιστικών συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού Δικτύου).

Τα Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων: Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του. Αυτό σημαίνει ότι το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει εγγράφως ή ηλεκτρονικά γνώση των σκοπών της επεξεργασίας, των κατηγοριών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τους αποδέκτες των δεδομένων στους οποίους κοινολογήθηκαν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων. Περαιτέρω, το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής (αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή στην περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής, κατά περίπτωση), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των τυχόν αντιρρήσεων του Υποκειμένου των Δεδομένων ως προς την επεξεργασία), καθώς και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του.

Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα, το Υποκείμενο των Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στο τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών στο τηλέφωνο 800-11-668-668 ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο e-mail: . Η Επεξεργασία των Δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, τον Ν. 4624/2019 και τον Ν. 2472/1997, και εν γένει το εκάστοτε ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, ), αν θεωρήσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 17: ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Οι παρόντες Όροι Διαγωνισμού διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως παρα­τίθενται ανωτέρω, ακόμη και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρό­ντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων Όρων και από την διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ αυτής της αιτίας.

Κατεβάστε την αναλυτική προκήρυξη του Διαγωνισμού “NOYNOY Idea Challenge Sustainability” εδώ.