Λήξη περιόδου υποβολής προτάσεων: 11/09/2020

Επιλογή προτάσεων: 12/09/2020 – 20/09/2020

Τελική Φάση Αξιολόγησης: 21/09/2020 – 30/10/2020

Παρουσίαση αποτελεσμάτων – βράβευση: Τέλη Νοεμβρίου*

*Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο