Λήξη περιόδου υποβολής προτάσεων: 11/11/2020

Επιλογή προτάσεων: 12/11/2020 – 18/12/2020

Τελική Φάση Αξιολόγησης: 04/01/2021 – 31/01/2021*

Παρουσίαση αποτελεσμάτων – βράβευση: Τέλη Φεβρουαρίου*

*Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο